POSLOVNE STUDIJE / BUSINESS STUDIES

 

ČASOPIS ZA POSLOVNU TEORIJU I PRAKSU / JOURNAL FOR BUSINESS THEORY AND PRACTICE

Osnivač i izdavač / Founder and publisher:

Univerzitet za poslovne studije Banja Luka / University of Business Studies Banja Luka

Jovana Dučića 23a, 78000 Banja Luka

Tel. +387 51 248 300

Za osnivača i izdavača / Founder and publisher representative:

Prof. dr Radovan Klincov

Glavni i odgovorni urednik / Editor in chief:

Prof. dr Radovan Klincov

Sekretar / Secretary:

Vanja Klincov Prole, MA

Lektor / Proofreading :

Slobodanka Vidović, Milena Mičić, MA,

Grafički dizajn / Graphic design:

Mr Miodrag Manojlović

Štampa / Print:

Markos design & print studio

Tiraž / Circulation:

300

 

Časopis „Poslovne studije“ izlazi jednom godišnje i registrovan je u bibliografskoj bazi podataka Online Public Access Catalog (OPAC).

Journal Business Studies is published annually and it is registered in the bibliographic database Online Public Access Catalog (OPAC).

 

Svi su radovi recenzirani u dvostrukom anonimnom recenzentskom postupku koji obuhvata eksternu i internu recenziju. Recenzenti su dužni da ukažu na moguću povredu etičkih normi u radu.

All papers are reviewed in a double anonymous review process that includes an external and internal review. Reviewrs are obliged to point to any violation of ethical norms in papers.

 

Indexed in:

EBSCO

ERIH PLUS

SJIFactor (SJIF) 6,885

doisrpska.nub.rs

scholar.google.com

road.issn.org

 

 

Časopis „Poslovne studije“ se nalazi u PRVOJ KATEGORIJI – od 30 do 40 bodova

RANG LISTE KATEGORISANIH NAUČNIH ČASOPISA U REPUBLICI SRPSKOJ

The journal “Business Studies” is placed in the FIRST CATEGORY (30 – 40 points) of THE SCIENTIFIC JOURNAL RANK LIST IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

 

Časopis u punom tekstu dostupan je na  www.poslovnestudije.com/arhiva/casopis2018.pdf

Full-text available free of charge at  www.poslovnestudije.com/arhiva/casopis2018.pdf

 

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, rješenjem broj 07.030-611-01-6/09 od 13.08.2009. godine, izvršilo je upis časopisa ,,Poslovne studije u Registar javnih glasila pod rednim brojem 578.

The journal “Business Studies“ is entered into The Public Media Register as 578 by The Ministry of Education and Culture, Republic of Srpska, decision, no. 07.030-611-01-6/09 of 13/8/2009.

 

Uređivački odbor / Editorial Board:

 

Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina

Prof. dr Zdravko Todorović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci / Prof. Zdravko Todorović, PhD, Faculty of Economics, University of Banja Luka, zdravko.todorovic@ef.unibl.org

Prof. emeritus Vujo Vukmirica, redovan profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci / Prof. emeritus Vujo Vukmirica PhD, a full professor at the Faculty of Economics at the University of Banja Luka, vujo.vukmirica@ef.unibl.org

Prof. dr Radovan Klincov, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka / Prof. Radovan Klincov, PhD, University of Business Studies Banja Luka, direktorups@univerzitetps.com

Mr Mirjana Delić-Jović, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka / Mirjana Delić-Jović MSc,University of Business Studies Banja Luka, mirjana.delic.jovic@univerzitetps.com

Međunarodni savjet / International Council:

Austria

Prof. dr Anita Maček, FH Joanneum, Univerzitet primenjenih nauka u Gracu/ Prof. Anita Maček, PhD, FH Joanneum, University of Applied Sciences, Graz, Austria, resena.sp@gmail.com

Bulgaria

Prof. dr Iordanka Alexieva, prorektor,Ekonomski fakultet, Univerzitet za tehnologiju hrane u Plovdivu / Prof. Lordanka Alexieva PhD, vice Rector, Faculty of Economics, University of Food Technologies, Plovdiv, tourismexam@abv.bg

Croatia

Prof. dr Milena Perišić, pomoćnik dekana, Fakultet za turizam i hotelijerstvo Sveučilišta Rijeka / Prof. Milena Perišić, PhD, Assistant to Dean, Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka, milenap@fthm.hr

Prof. dr Romana Lekić, Visoka škola za komunikacijski menadžment, Zagreb/ Prof. dr Romana Lekić, PhD, College of Communication Management, Zagreb, romana.lekic@bernays.hr

Prof. dr Željko Bartulović, Pravni fakultet Sveučilišta Rijeka / Prof. Željko Bartulović, PhD, Faculty of Law, University of Rijeka, zeljko@pravri.hr

Doc. dr Vanja Smokvina, Pravni fakultet Sveučilišta Rijeka / Vanja Smokvina, PhD, Faculty of Law, University of Rijeka, vsmokvina@pravri.hr

Hungary

Prof. dr Karakasné Morvay Klára, Poslovna škola Univerziteta u Budimpešti / Prof. Karakasné Morvay Klára, PhD, University Budapest Business School, KarakasneMorvay.Klara@uni-bge.hu

Montenegro

Prof. dr Silvana Đurašević, dekan Fakultet za turizam u Baru, Univerzitet Mediteran Podgorica /Prof. Silvana Djurasevic PhD, Dean, MTS – Montenegro Tourism School, University Mediterranean Podgorica, silvanadj@t-com-me

Macedonia

Prof. dr Mirjana Sekulovska, Fakultet za turizam i ugostiteljstvo, Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski” Bitola / Prof. Mirjana Sekulovska, PhD, University St. Kliment Ohridski- Biotola, mirjana.sek@gmail.com

Slovenia

Prof. dr Anton Gosar, dekan i počasni profesor, Primorski univerzitet / Prof. Anton Gosar, PhD, Dean and Distinguished Professor, University of Primorska, anton.gosar@turistica.si

Prof. dr Rasto Ovin, dekan,  DOBA Fakultet Maribor / Prof. Rasto Ovin, PhD, Dean, DOBA Business School Maribor, rasto.ovin@doba.si

Serbia

Prof. dr Aleksandar Živković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu / Prof. Aleksandar Živković, PhD, Faculty of Economics, University of Belgrade, aca@ekof.bg.ac.rs

Prof. dr Pero Petrović, Institut za međunarodnu politiku i privredu Novi Sad / Prof. Pero Petrović, PhD, Institute for International Politics and Economy, Novi Sad, pera@diplomacy.bg.ac

Prof. dr Branislav Jakić, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerzitet privredna akademija Novi Sad / prof. Branislav Jakić, PhD, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, University Economic Academy Novi Sad, branislav.jakic@mef.edu.rs

Prof. dr Gordana Kokeza, Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu / Prof. Gordana Kokeza, PhD, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, gkokeza@tmf.bg.ac.rs

Prof. dr Kristijan Ristić, Univerzitet Union Nikola Tesla u Beogradu / Prof. Kristijan Ristić, PhD, University Union Nikola Tesla in Belgrade, kristijanristic.fpim@yahoo.mail

 

Recenzentski odbor / Reviewer Board:

 

Prof. emeritus Bogdan Ilić, redovan profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu / Prof. emeritus Bogdan Ilić, PhD, full professor at the Faculty of Economics and Business of the University of Belgrade,

Prof. dr Radovan Kovačević, redovan profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu / Prof. Radovan Kovačević, PhD, full professor at the Faculty of Economics, University of Belgrade,

Prof. dr Milorad Živanović, redovan profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka/ Prof. Milorad Živanović, PhD, full professor at the University of Business Studies Banja Luka,

Prof. dr Slobodan Babić, u penziji, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci/ Prof. Slobodan Babić PhD, retired, Faculty of Law, University of Banja Luka, BiH

Prof. dr Ivica Radović, redovan profesor Fakulteta za bezbednost Univerziteta u Beogradu / Prof. Ivica Radović, PhD, full professor at the Faculty of Security of the University of Belgrade

Recezenti / Reviewers: Prof. dr Miroslav Bobrek, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci / Prof. Miroslav Bobrek, PhD, full professor at the University of Banja Luka,

Prof. dr Pajo Panić, redovni profesor Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu / Prof. Pajo Panić, PhD, full professor at the Faculty of Business Economics of Bijeljina, University of East Sarajevo,

Prof. dr Slavko Vukša, redovni profesor Alfa BK univerziteta u Beogradu / Prof. Slavko Vukša, PhD, full professor at Alfa BK University in Belgrade,

Prof. dr Milorad Balaban, redovni profesor Univerziteta Apeiron Banja Luka / Prof. Milorad Balaban, PhD, full professor at the University of Apeiron Banja Luka,

Prof. dr Branislav Jakić, redovni profesor Univerziteta Privredna akademija Novi Sad / Prof. Branislav Jakić, PhD, full professor at the University of Novi Sad University,

Prof. dr Živorad Petrović, redovni profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka / Prof. Živorad Petrović, PhD, full professor at the University of Business Studies Banja Luka,

Prof. dr Dragoslav Slović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji / Prof. Dragoslav Slović, PhD, full professor at the University of Belgrade in retirement,

Prof.dr BožoVukoja, redovan profesor Sveučilišta u Vitezu / Prof. BožoVukoja, PhD, full professor at the University of Vitez,

Prof.dr Drago Tešanović, redovni profesor Internacionalnog univerziteta u Travniku / Prof. Drago Tešanović, PhD, full professor at the International University in Travnik,

Prof. dr Tešo Ristić, redovni profesor Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu / Prof. Tešo Ristić, PhD, full professor at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics in Novi Sad, University of Novi Sad,

Prof. dr Radovan Klincov, redovni profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka/ Prof. Radovan Klincov, PhD, full professor at the University of Business Studies Banja Luka,

Prof. dr Milica Kostić Stanković, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu / Prof. Milica Kostic Stanković, PhD, full professor at the Faculty of Organizational Sciences of the University of Belgrade,

Prof. dr Ivan Milojević, redovni profesor Univerziteta Privredna akademija Novi Sad / Prof. Ivan Milojević PhD, full professor at the University of Novi Sad University

Prof. dr Rosa Andžić, redovni profesor Alfa BK univerziteta u Beogradu / Prof. Rosa Andžić PhD, full professor at the Alfa BK University in Belgrade,

Prof. dr Milan Đuričin, redovni profesor Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu Prof. Milan Đuričin, PhD, full professor at the University of Nikola Tesla University in Belgrade,

Prof. dr Dragomir Đorđević, redovni profesor Univerziteta Privredna akademija Novi Sad / Prof. Dragomir Đorđević PhD, full professor at the University of Novi Sad University,

Prof. dr Ilija Šušić, redovni profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka / Prof. Ilija Šušić, PhD, full professor at the University of Business Studies Banja Luka,

Prof. dr Slobodan Babić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u penziji / Prof. Slobodan Babić PhD, full professor at the Law Faculty of the Banja Luka University retired,

Prof. dr Valentina Duvnjak, vanredni profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka / Prof. Valentina Duvnjak PhD, associate professor at the University of Business Studies Banja Luka,

Prof. dr Mladen Rebić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu / Prof. Dr. Mladen Rebić, associate professor at the Faculty of Economics at the University of East Sarajevo,

Prof. dr Nevenka Ničin, vanredni profesor Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu / Prof. Nevenka Ničin PhD, associate professor at Union Nikola Tesla University in Belgrade,

Prof. dr Kristijan Ristić, vanredni profesor Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu / Prof. Kristijan Ristić PhD, associate professor at Union Nikola Tesla University in Belgrade,

Prof. dr Biljana Baraković, vanredni profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka / Prof. Biljana Baraković, PhD, Associate Professor at the University of Business Studies Banja Luka,

Prof. dr Dijana Grahovac, vanredni profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka / Prof. Dijana Grahovac PhD, associate professor at the University of Business Studies Banja Luka,

Prof. dr Mladenka Balaban, vanredni profesor Beogradske bankarske akademije u Beogradu / Prof. Mladenka Balaban PhD, associate professor at the Belgrade Banking Academy in Belgrade,

Prof. dr Simonida Vilić, vanredni profesor Visoke Škole Prometej u Banjoj Luci / Prof. Simonida Vilić PhD, associate professor at the High School Prometheus in Banja Luka,

Prof. dr Biljana Kozić Rađenović, vanredni profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka / Prof. Biljana Kozić Rađenović, PhD, associate professor at the University of Business Studies Banja Luka,

Prof. dr Zoran Babić, vanredni profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka / Prof. dr Zoran Babić, PhD, associate professor at the University of Business Studies Banja Luka,

Prof. dr Balša Kašćelan, vanredni profesor Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu / Prof. Balsa Kašćelan, PhD, associate professor at Union Nikola Tesla University in Belgrade,

Prof. dr Brana Komljenović, vanredni profesor Univerziteta za poslovni inžinjering i menadžment Banja Luka / Prof. Brana Komljenović, PhD, Associate Professor at the University of Business Engineering and Management Banja Luka,

Doc. dr Srđan Amidžić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci /Srđan Amidžić, PhD, Assistant Professor at the Faculty of Economics at the University of Banja Luka,

Doc. dr Radmila Čičković, docent Univerziteta za poslovne studije Banja Luka/Radmila Čičković, PhD, Assistant Professor at the University of Business Studies Banja Luka

Doc dr Miodrag Jandrić, docent Univerziteta za poslovne studije Banja Luka/Miodrag Jandrić, PhD, Assistant Professor at the University of Business Studies Banja Luka,

Doc. dr Milovan Bojić, docent Univerziteta za poslovne studije Banja Luka/Milovan Bojić, PhD, Assistant Professor at the University of Business Studies Banja Luka,

Doc dr Srpko Kosorić, docent Univerziteta za poslovne studije Banja Luka /Srpko Kosorić, PhD, Assistant Professor at the University of Business Studies Banja Luka,

Doc. Slađana Lolić, docent Univerziteta za poslovne studije Banja Luka /Slađana Lolić, PhD, Assistant Professor at the University of Business Studies Banja Luka.