Etički norme  časopisa Poslovne studije o objavljivanju i plagijatorstvu.

Etičke norme obuhvataju kodekse i principe ponašanja.

Časopis Poslovne studije  se pridržava etičkih normi za naučne publikacije usvojene od strane Komiteta za etiku u publikovanju Committee on Publication Ethics (COPE)

Podstičemo najbolje standarde etike objavljivanja i preduzimamo sve moguće mjere protiv bilo kakvog oblika malverzacija i plagijata. Univerzitet za poslovne studije kao izdavač preuzima svoju dužnost čuvanja radova u svim fazama i prepoznavanja etičke i druge odgovornosti.

Dužnost i odgovornost urednika

Pored opštih poslova, kao što su poboljšanje kvaliteta i integriteta časopisa, podsticanje autora, čitalaca i debate, urednici prihvataju obavezu kroz slobodnu volju da primjenjuju sljedeće nadležnosti:

Redakcija

Uređivački odbor će biti generisan od priznatih stručnjaka koji imaju zvanje iz naučne oblasti koju pokriva časopis. Urednik će obezbijediti puno ime članova i kontakt informacije na web stranici časopisa.

Odluke o objavljivanju

Urednik bi trebao biti odgovoran koji od radova, koji se dostavljaju časopisu, će biti objavljeni u časopisu. Validacija predmetnog rada i njegov značaj za istraživače i čitaoce utiču na odluku. Urednik može biti vođen pravilima uredničkog odbora časopisa i ograničen zakonskim zahtjevima, narušavanjem autorskih prava i plagijatom.Urednik može da konsultuje zamjenika urednika, ko-urednika ili drugog urednika (zavisno od formulacije) da razmotri rukopise, prilikom donošenja odluke.Urednik može da se sastane sa drugim članovima uredništva ili sa recenzentima prilikom donošenja odluke. Urednici imaju odgovornost da zaštite anonimnost recenzenata i / ili autora prema najvišim akademskim standardima.

Proces recenzentskog postupka

Svi se radovi recenziraju u dvostrukom anonimnom recenzentskom postupku koji obuhvata eksternu i internu recenziju. Recenzenti su dužni da ukažu na moguću povredu etičkih normi u radu. Radove prvo pregledaju urednici. Urednik može odbaciti rad zato što ne izučava  tematiku časopisa ili zato što je lošeg kvaliteta pa se ne može uzeti u razmatranje. Radovi koji se smatraju pogodnim za pregled šalju se recenzentima. Recenzenti moraju da imaju više ili isto naučno zvanje u odnosu na autora. Recenzenti ne smiju biti iz iste institucije kao autor. S obzirom da svaki rad ima dva recenzenta, oni nisu poznati jedan drugom. Jedan od recenzenata mora biti eksterni. Prije donošenja konačne odluke o radu, recenzenti mogu ukazati na  izmjene i poboljšanja prije objavljivanja, ako je u svrhu poboljšanja kvaliteta časopisa.Ukoliko se recenzije ne poduraraju recenzentski odbor ili redakcija odlučuju o klasifikaciji naučnosti rada imajući u vidu više zvanje recenzenata. Ukoliko su recenzenti istog zvanja, odlučuje se u korist autora. Recenzenti ukoliko ukažu na moguće povrede etičkih normi u radu, rad se odbacuje. U svrhu poboljšanja kvaliteta časopisa urednik i članovi uredništva mogu tražiti poboljšanje rada sve do trenutka objavljivanja.

Urednici moraju opravdati svako odstupanje od opisanog procesa. Urednici ne smiju preklapati odluke o objavljivanju, osim ako se ne identifikuju ozbiljni problemi.

Urednici treba da objavljuju smjernice za autore i recenzente o svemu što se od njih očekuje. Ovo uputstvo treba redovno ažurirati.

Nediskriminacija

Urednik treba da ocijeni rukopise za intelektualni sadržaj bez obzira na rasu, pol, seksualnu orijentaciju, vjersko uvjerenje, etničko porijeklo, državljanstvo ili političku filozofiju autora. Odluka urednika da prihvati ili odbaci rad za objavljivanje treba da bude zasnovana samo na značaju orginalnosti i jasnoće rada, kao i na relevantnosti studije za cilj časopisa.

Digitalno arhiviranje

Urednik će osigurati digitalno očuvanje pristupa sadržaju časopisa od strane Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Časopis izlazi jednom godišnje i registrovan je u bibliografskoj bazi podataka Online Public Access Catalog (OPAC).

Otkrivanje i sukob interesa

Neobjavljeni materijali koji su priloženi u rukopisu od strane autora ne smiju se koristiti u sopstvene svrhe urednika bez izričite saglasnosti autora. Privilegovane informacije ili ideje ne smiju se koristiti za ličnu prednost. Ko utvrdi neetično ponašanje urednika treba da obezbijedi dovoljno informacija i dokaza izdavaču da bi se pokrenula istraga. Sve navode treba ozbiljno shvatiti i tretirati.

Odgovornost autora

Prvi autor pismenom izjavom potvrđuje da je rad autorsko djelo. Autori moraju da potvrde da njihov rad nije predhodno objavljen u nekoj drugoj publikaciji. Autori moraju da potvrde da se njihov rad ne razmatra za objavljivanje negdje drugdje. Autori su dužni da navedu sve literarne izvore koje su koristili prilikom pisanja rada.

Časopis ne naplaćuje naknadu za objavljivanje radova, kao ni njihovo čitanje i preuzimanje.

Autori garantuju da prava trećih lica neće biti povrjeđena i da se izdavač neće smatrati pravno odgovornim ako postoji bilo kakav zahtjev za naknadu štete. Autori su isključivo odgovorni za sadržaj svojih podnesaka, validnost rezultata eksperimenta i moraju osigurati da imaju dozvolu od svih uključenih strana da javno objave podatke. Autori koji žele uključiti brojke ili tekstove koji su već objavljeni na drugim mjestima, moraju dobiti dozvolu od nosioca autorskih prava i uključiti dokaze da je takvo odobrenje odobreno prilikom podnošenja svojih dokumenata. Pretpostavlja se da svaki rukopis koji se dobije bez takvih dokaza potiče od autora.

Autori moraju osigurati da su svi autori koji su značajno doprinijeli podnošenju rukopisa navedeni kao autori. Odgovornost svakog autora je da obezbijedi da se radovi koji su podneseni časopisu Poslovne studije pišu u skladu sa etičkim normama i da ne sadrže plagijat. Autori potvrđuju da rad ne sadrži neosnovane ili nezakonite izjave i ne krši prava drugih.

Kada autor otkrije značajnu grešku ili nepreciznost u svom sopstvenom objavljenom radu, obaveza autora je da odmah obavijesti urednika ili izdavača časopisa i sarađuje sa urednikom da se povuče ili ispravi.

Otvoreni pristup

U skladu s definicijom otvorenog pristupa, pristup cjelokupnom sadržaju je slobodan i besplatan. Korisnici mogu čitati, pohranjivati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati cijele tekstove radova u ovom časopisu ne tražeći prethodno dopuštenje izdavača ili autora.